Informácie o projekte

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013


V rámci realizácie jednotlivých aktivít projektu došlo v Slovensko – Poľskej prihraničnej oblasti k inštalácii informačno meteorologických panelov. Tieto informačné meteorologické panely boli inštalované v prihraničných okresoch Bardejov a Stará Ľubovňa v katastrálnom území obcí Becherov, Kurov, Nižná Polianka, Sveržov, Mihaľov, Kľušov, Obručné a Smilno.

Informačné meteorologické panely majú poskytovať obyvateľom, vodičom a návštevníkom tejto prihraničnej oblasti informácie o stave povrchu vozovky a klimatických podmienkach. Využitie týchto údajov bude pozitívne vplývať na bezpečnosť cestnej premávky v danej oblasti a zber týchto údajov na dispečing Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja ako žiadateľa o poskytnutie finančného príspevku pomôže pri operatívnom riadení údržby ciest.

Tento projekt bol podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 a partnerom projektu na Poľskej strane je Powiat Gorlice, ktorý inštaloval 5 meteorologických staníc vybavených kamerami a 5 mostných senzorov pre sledovanie stavu výšky hladiny riek. Vďaka meteorologickým informačným panelom nainštalovaných na slovenskej strane a meteorologickým staniciam na poľskej strane môžeme bezprostredne zbierať a vyhodnocovať meteorologické údaje ako teplota ovzdušia, teplota povrchu vozovky, smer vetra a viditeľnosť ako aj aktuálne vizuálne zobrazenie stavu cestnej komunikácie. Všetky tieto údaje sú na slovenskej strane napojené na dopravný dispečing správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a na poľskej strane na políciu mesta Gorlíc a dispečerské stredisko v Gorliciach. Na základe vyhodnotenia meteorologických údajov a vizuálneho zobrazenia dochádza k operatívnejšiemu riadeniu hlavne pri zimnej údržbe ciest. Meteorologické informačné panely zároveň informujú všetkých prechádzajúcich vodičov, turistov a návštevníkov tohto prihraničného regiónu, ktorí prechádzajú v blízkosti meteorologických informačných panelov o aktuálnych teplotných podmienkach a smere vetra.

Taktiež sú pomocou výstražného systému zabudovanom v informačnom meteorologickom panely varovaný na nebezpečie námrazy blikajúcimi číslicami, pri poklese na teplotu pri ktorej je možná tvorba námrazy.

V rámci komplementárneho projektu klimatické podmienky v Slovensko – Poľskom pohraničí v rámci spoločných aktivít došlo k pracovnému stretnutiu, kde cieľom tejto aktivity bolo zváženie možnosti spolupráce a príprava výhľadov v rámci tohto projektu. Jednou z aktivít komplementárneho projektu je aj vytvorenie spoločnej internetovej stránky, ktorá informuje o meteorologickej situácii v prihraničnom regióne a taktiež o turistických atrakciách a akciách ako na Slovenskej tak aj na Poľskej strane. Kamery vysielajú obraz o momentálnej situácii v mieste inštalácie meteorologických informačných panelov na oboch stranách a zároveň sú odosielané aj meteorologické údaje, ktoré sú zobrazované na spoločnej internetovej stránke. Hlavným cieľom je vytvoriť predpoklady pre zníženie nehodovosti na cestách II. a III. triedy a zvýšiť bezpečnosť pre vodičov a cykloturistov v prihraničnom regióne.

Ukončením tohto mikroprojektu v rámci Projektu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 bola zrealizovaná tiež hlavná aktivita „ľudia ľuďom“.

Komplementárny mikroprojekt, podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Realizácia začala v marci podaním žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov a ukončený bol v decembri, záverečnou komplementárnou aktivitou, ktorou bola záverečná konferencia v Bardejove.

Celkový rozpočet projektu na Slovensku dosahuje 36 675,00 €, spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 31 173,75 €. Rozpočet poľského partnera je 49 800 €.

Prijímateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Kontaktná osoba:
Ing. Tomáš Görčöš
Koordinátor mikroprojektu:
Ing. Tomáš Görčöš, Ing. Tomáš Lažo
Partner mikroprojektu:
Powiat Gorlicky